Svensk Golfbaneförsäkring

Svensk Golfbaneförsäkring

Svensk Golfbaneförsäkring är ett samarbete mellan Provins Insurance och Folksam som är huvudpartner till Svenska Golfförbundet. Mer än 10 års utvecklingsarbete ligger bakom denna skräddarsydda försäkringslösning. Hög Servicegrad, enkel och snabb skadereglering – det är några av de omdömen vi fått från våra kunder.

I försäkringen ingår en trygghetsbesiktning som utförs av Anticimex. Besiktningen ger dig som ansvarig för golfklubben ett styrinstrument för kort och långsiktigt underhåll i skadeförebyggande syfte.


Det är enkelt att teckna en försäkring hos oss – fyll i en förfrågan under offertunderlag eller kontakta ansvarig mäklare Lasse Engström på Provins så hjälper han dig med tecknande eller funderingar kring innehållet.

Lasse Engström
070-5979899
lasse.engstrom@provinsinsurance.se

Omfattning

Grundsjälvrisk: 0,2 PBB (Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor). Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna. Fullständig information finns i ert försäkringsbrev och i villkoren och de ligger till grund för skaderegleringen.

(Brand, vatten, inbrott) Byggnader, maskinerier, inventarier, golf-utrustning m.m. Byggnad max 50 kvm ingår utan redovisning. Gäller inte byggnader där boende erbjuds. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse av hjärtstartare, GIT-terminal, starttids-tv, även om lokalen är obemannad och olåst (öppen stöld) mellan 07:00–22:00. Försäkringsbelopp: Fullvärde.

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom under förutsättning att ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

Försäkring inkl. brand, vatten och allrisk inkl. maskinskada. Försäkringsbleopp; Fullvärde.

Ersätter skada på och stöld av försäkringstagarens egendom under bar himmel. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

Försäkringen ersätter skadegörelse på golfbana och greener inklusive ersättning för skada genom djur och insekter. Vildsvinsskadeförsäkring ingår för hela golfbanan. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

Försäkringen gäller skada på försäkrad egendom som en följd av storm och hagel (inkl. flaggstänger, stängsel, staket, utslagsplatser under tak, bollmaskin och strategiska träd m.m.) Försäkrings-belopp; Fullvärde.

Kostnader för låsbyte i fastighet. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

Oljeskada, plötslig och oförutsedd utströmning 
• egen egendom; 1 000 000 kr 
• tredje mans egendom; 1 000 000 kr 
• Cistern; 400 000 kr

Gäller för arbeten på banan, byggnader m.m. i egen regi. Försäkringsbelopp; 2 000 000 kr. Omfattning: Arbeten; allrisk, Befintlig egendom (ROT-försäkring); allrisk 1 000 000 kr Hjälpmedel; 2 Pbb

Myndighet kan i samband med reparation av en skada på byggnad som fordrar byggnadslov, ställa krav på att reparationen utförs enligt gällande byggnorm. Utan denna försäkring ersätts skadan enligt den standard som fanns före skadan. Max 2 000 000 kr.

Omfattar materiel, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande, som används för utförande av installation, montage eller liknande arbete. Ersättning lämnas för verktyg förvarade i egna, lånade eller leasade fordon. Försäkringsbelopp per fordon; Fullvärde.

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom där maskin ingår.

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom ingående i försäkrad byggnad gällande: 
• system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet • hissanlägg. rulltrappa eller annan anordning för personbefordran 
• tvätt-, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk inom fastigheten 
• manöverorgan till maskinellt manövrerad fordonsport 
• anläggning för sophantering

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på egen egendom under transport i egna, lånade eller leasade fordon och lyft. Försäkringsbelopp; Fullvärde. Försäkringsbelopp extrakostnad; Fullvärde. Ansvarstid; 24 månader.

Ersättning lämnas för bortfall av försäkringsmässigt täcknings- 
bidrag i den försäkrade verksamheten till följd av en ersättningsbar brand, vatten, inbrott och allriskskada. Ansvarstid 12 mån, karenstid lägst 24 timmar. Ansvarstiden är 24 månader vid hyresförlust. Ersättning lämnas även för eventuella extrakostnader. Försäkringsbelopp; 1 000 000 kr.

Ersättning lämnas för avbrott p.g.a. ersättningsbar maskinskada på bevattningsanläggning. Försäkringsbelopp; Fullvärde. Ansvarstid; 12 månader, karenstid lägst 24 timmar.

Ersättning lämnas för bortfall av försäkringsmässigt täckningsbidrag i den försäkrade verksamheten till följd av att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Försäkringsbelopp; 125 Pbb.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som uppstår i den försäkrade verksamheten för person- och sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsbelopp; 10 000 000 kr.

Försäkringen gäller inom Norden för tvistemål som uppkommit i den försäkrade verksamheten. Ersättning lämnas för skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringsbelopp; 5 Pbb.

Försäkringsbelopp; 2 000 000 kr.

Försäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget, exempelvis förskingring, bedrägeri eller grov stöld, för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringsbelopp; 25 Pbb.

Försäkringen omfattar bland annat resgods-, ansvars-, överfalls-, reseavbrottsförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 
Försäkringen gäller vid tjänsteresa för alla anställda i företaget. 
Geografisk omfattning; Hela världen, Max 300 resdygn/år.

Försäkringen gäller vid personskada genom olycksfall som drabbar besökare. Försäkringen gäller även för elev i golfutbildning i golfklubbens regi. Försäkringsbelopp; 10 Pbb.

Ersätter skäliga kostnader för behandlingar hos psykolog vid akut psykisk kris efter exempelvis brand, rån, inbrott, överfall. 
Försäkringsbelopp; 10 behandlingar/person.

Försäkringen lämnar ersättning om anställd under tjänste-utövning råkar ut för fysiskt våld exempelvis överfall och misshandel. 
Försäkringsbelopp; 1 000 000 kr.

Försäkringen ersätter bland annat akutersättning, sönderklippta kläder, tandskadekostnader och medicinsk invaliditet. Försäkringsbelopp; 15 Pbb för medicinsk invaliditet.

Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år.

Försäkringen ersätter utrednings- och återställandekostnader för företagets datorer. Självrisk: 0,1 Pbb. Försäkringsbelopp: 25 000 kr. 

I försäkringen ingår en kostnadsfri trygghetsbesiktning från Anticimex, som går ut på att upptäcka skador och brister som kan orsaka vattenskador, samt förse klubben med ett protokoll för att planera och budgetera långsiktigt underhåll av lokalerna.

Villkorsgaranti innebär att om en skada sker och som din förra försäkring skulle ha täckt, men som inte täcks av vår, ersätter vi dig enligt tidigare villkor.  Villkorsgarantin gäller under försäkringens första år. Villkorsgarantin gäller inte för skada på motorfordon och Årsavgiftsförsäkring.

Offertunderlag

Här kan du med några enkla knapptryck fylla i en offertförfrågan gällande vår Golfbaneförsäkring.

Villkor och försäkringsinformation

Villkor för din golfbaneanläggning

Här kan du ladda ner villkor i PDF-format på Folksams hemsida. Villkor »

Försäkringsinformation för din golfbanneanläggning

Här kan du ladda ner försäkringsinformation i PDF-format. Försäkringsinformation »

Skyddskrav & Larmklasser

Gör ditt företag mer inbrottssäkert

För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven vara uppfyllda. Det är viktigt att du åtgärdar eventuella brister eftersom du annars kan gå miste om ersättning. Här finns exempel på godtagbara utföranden och i vissa fall även anvisningar om lämpliga åtgärder för inbrottsskydd.

I broschyren finns även hänvisningar till Europeiska standarder, Svenska standarder och av Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) utgivna normer.

Är du osäker på ditt inbrottsskydd kontakta svenska stöldskyddsföreningen.
ssf. Nu eller ring SSF:s kostnadsfria rådgivning på telefon 0771-773773

Skyddsklass 1 (pdf) »
Skyddsklass 2 (pdf) »
Skyddsklass 3 (pdf) »

Licensförsäkring & RF Grundförsäkring

Svenska Golfförbundets Medlemsförsäkring

Försäkringen gäller för dig som är medlem i en svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet. Försäkringen gäller dessutom för annan
person som med tillstånd av golfklubb ansluten till SGF, vistas, spelar och tränar på Golfbana eller övningsområde.

Medlemsförsäkringen består av en ansvarsförsäkring för person och sakskada i samband med golfspel samt en olycksfallsförsäkring inkluderande kristerapi.

Premien ingår i medlemsavgiften klubben betalar till SGF.

Läs mer hos Folksam.

RF Föreningsförsäkring Bas

Alla föreningar som är anslutna till RF omfattas av en basförsäkring i Folksam som utan kostnad täcker föreningens grundbehov – eftersom försäkringen betalas av RF.

Läs mer hos Folksam.

Risk Management för golfklubben

Förebyggande och hantering av risker inom golfklubben

Riskhantering (Risk management) är ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger de olika riskerna i företagets verksamhet. Genom att flytta en del av riskerna till försäkringsmarknaden så skapas kostnadskontroll.

För mer informations så börjar du med att läsa den information vi satt ihop hos Folksam, kontakta därefter oss om det är något du vill ha vidare hjälp med.

Anticimex trygghetsbesiktning

När du tecknar Svensk Golfbaneförsäkring så ingår en kostnadsfri trygghetsbesiktning.
Besiktningen ger dig som ansvarig på klubben ett styrinstrument för kort- och långsiktigt underhåll.
Skador kostar tid och pengar – även med en bra försäkring – genom trygghetsbesiktningen kan du som ansvarig minska risken för kännbara kostnader för golfklubben.

Du kan läsa mer om Anticimex trygghetsbesikting i produktbladet nedan:

Produktblad (pdf) »

Kontakt

Kontaktperson

Lasse Engström
Tel: 060 – 658 98 10
Mobil: 070 – 597 98 99
lasse.engstrom@provinsinsurance.se