Golfpro med golfshop i egen regi

Golfpro med golfshop i egen regi

Försäkringspaket för golfpro med golfshop i egen regi.

PGA:s försäkringspartner Provins Insurance har tagit fram en specialanpassad försäkringslösning för dig som driver en golfshop med varulager.

Översiktlig beskrivning av golfshopsförsäkring

Gäller för den försäkrades egendom tex byggnad, inventarier och varor.
Egendom som ägs och är inköpt av försäkringstagaren, inte privat egendom.

Detta moment skall inte förväxlas med sjukavbrott vid skada eller sjukdom.
Försäkringen gäller för ett avbrott som är till följd av en ersättningsbar egendomsskada.

Hyrs lokalen ut ingår även hyresförlustförsäkring vid ersättningsbar egendomsskada om ni på grund av
skadan måste sätta ner hyran.

Försäkringen gäller för ev. skadeståndsskyldighet i samband med tjänsteutövning. Försäkringsbolaget kommer att företräda dig mot den som framför skadeståndskravet.
Om det finns en skadeståndsskyldighet så betalar försäkringen ut det skadestånd som fastställts upp till 10 MSEK.
Försäkringen betalar kostnaderna för den försäkrades ombud vid tvistemål.
Maximalt ersättningsbelopp 5 pbb – självrisk 20% av upplupen kostnad för ombud.

Försäkringen betalar kostnaderna för den försäkrades ombud vid tvistemål. Maximalt ersättningsbelopp 5 pbb – självrisk.

Tjänsteresor omfattas upp till 150 resdygn per försäkringsperiod.

  1. Egendomsförsäkring under resa (även privat egendom)
  2. Olycksfallsförsäkring inkl. invaliditetsskydd
    Om ni under en resa blir permanent invalidiserad av den skada som uppkommit under tjänsteresan faller ett engångsbelopp ut baserat på den invaliditetsklassning som fastställts.
  3. Akutvård Den försäkrade får ersättning för de kostnader som uppstår i samband med akutvård. Hemtransporter mm.
  4. Avbeställningsskydd samt anslutning till ordinarie resa vid extraordinär händelse.
  5. Ansvarsförsäkring för skadeståndskrav som uppkommer under resan på fritiden.

Skada som uppkommer på besökare/kunder i samband med vistelse i era verksamhetslokaler

Kontaktperson Provins Insurance:
Lars Engström
lasse.engstrom@provinsinsurance.se
060-658 98 10